Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van B&G Catering Service gevestigd te Harskamp aan de Kraatsweg 1-3.

B&G Catering Service stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen

en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door B&G

Catering Service gevestigd te Harskamp, hierna te noemen B&G Catering Service

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan B&G Catering Service opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door B&G Catering Service zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2a Alle aanbiedingen van B&G Catering Service zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens B&G Catering Service van een opdracht, dan wel zodra B&G Catering Service is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is B&G Catering Service gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht, dan wel zodra B&G Catering Service is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4: Annuleringen.

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag

(maandag-vrijdag vóór 17:00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. Bij feesten en partijen is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot twee weken voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan B&G Catering Service alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie, e.d) te vergoeden, onverlet het recht van B&G Catering Service op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.

5a Hoewel B&G Catering Service zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dar er geen beletselen zijn voor B&G Catering Service de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame.

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan B&G Catering Service te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisnemen van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake.

Indien de reclame naar het oordeel van B&G Catering Service juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. B&G Catering Service is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling.

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover B&G Catering Service

7b B&G Catering Service is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van B&G Catering Service te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder.

8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijziging en/of aanwijzingen van personeel van B&G Catering Service.

8b De klant aanvaardt alle risico`s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9a B&G Catering Service is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

– daden of nalatigheden van de opdrachtgevers, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

– handelingen of nalatigheid van B&G Catering Service, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b B&G Catering Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet – of winstderving, verlies van data e.d.

9c B&G Catering Service is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d B&G Catering Service is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die B&G Catering Service onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met B&G Catering Service gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft B&G Catering Service het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van B&G Catering Service zonder dat B&G Catering Service enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke B&G Catering Service ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijke en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden.

11a B&G Catering Service is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door B&G Catering Service aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door B&G Catering Service met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.

12a Ingeval B&G Catering Service diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie – en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening – en EHBO voorzieningen.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschiften.

12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door B&G Catering Service te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto`s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van B&G Catering Service.

Artikel 14: Geschillen en toepasslijk recht.

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal B&G Catering Service en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.

©2008-2019 B&G Catering Service Kraatsweg 1-3 6732 AL Harkskamp. Tel: 0318-453388 www.bengcatering.nl info@bengcatering.nl